Utvikling av nye arbeidsmetoder, materiell og prosedyrer

Helikopteroperasjoner

Nye arbeidsmetoder for ledningsmontører - flyving med underhengende personell:

Arbeidsmetodene som benyttes ved noen vedlikeholdsoperasjoner er tidkrevende og forutsetter utkopling av ledninger. Dette er lite gunstig samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Vi ønsker derfor å utvikle og utprøve nye og alternative arbeidsmetoder.

Etter drøftelser med ledende helikopterselskaper, ledningsentreprenører og våre egne montører anser vi det som meget interessant å ha muligheten til å fly underhengende personell. Erfarne longlineflygere og montører gjør dette mulig. Sikkerheten til mannskapene ved for eksempel inspeksjoner, skjøteskifting og montasje/demontasje av flymarkører vil kunne forbedres.

Noen forutsetninger må imidlertid være på plass:

  • Det må stilles strenge krav til flygere og montører før disse sjekkes ut til underhengende operasjoner. Intern sertifiseringsordning må gjennomføres.
  • Det må benyttes tomotors helikopter
  • Bruk av godkjent verneutstyr og opphengutstyr (stropp, sele m.m.)
  • Sikker kommunikasjon mellom pilot og montør
  • Prosedyrebeskrivelser og manualer utarbeides

Erfaring tilsier at det vil være sikrere å hente og levere personell på bakken i motsetning til å lande i ulendt terreng med trær og steiner som stikker opp. Om vinteren er faren for whiteout stor når man skal lande. Dagens metoder innebærer klatring i master og bruk av linesykler og kurver for å bevege seg ut på linen.
Dette er spesielt risikofylt når mastene er isbelagte, står i ulendt terreng eller linene har
kordelbrudd eller andre skader som ikke er loggført.